ARTICLES


ตะแกรงเหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต (
WIRE MESH)


ชนิด


ตะแกรงเหล็ก


ชื่อสินค้า

ตะแกรงเหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)


คุณสมบัติ


- ลดปริมาณการใช้เหล็กในงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน โดยใช้ปริมาณเหล็กน้อยกว่าเหล็กเส้นกลมประมาณ 50% แต่สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากลวดเหล็กรีดเย็นที่นำมาผลิตมีความต้านทางแรงดึงที่จุดคราก (Yield Strength) โดยเฉลี่ยสูงถึง 5,500 กก./ตร.ซม. ในขณะที่เหล็กเส้นกลมทั่วไปมีความต้านทางแรงดึงที่จุดครากโดยเฉลี่ยเพียง 2,400 กก./ตร.ซม. หรือคิดเป็น 40% ของความต้านทางแรงดึงของตะแกรงเหล็กตราช้าง

- ลดการสูญเสียเศษเหล็กหน้างาน เพราะสามารถสั่งซื้อได้ตามขนาด ชนิด และจำนวน

- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน ได้แก่ ค่าแรงผูกลวด ตัดเหล็ก และค่าลวดผูกเหล็ก

- ลดปัญหาการควบคุมด้านแรงงาน เพราะการผูกเหล็กที่หน้างานนั้นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมาก นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบระยะห่างของเหล็ก จึงทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบคุณภาพก่อนเทคอนกรีต
 


วัตถุดิบ /
กระบวนการผลิต


ผลิตขึ้นจากการนำลวดเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL WIRE) มาทอหรือเชื่อมเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเชื่อมติดแต่ละจุดด้วยเครื่องอาร์คไฟฟ้า และใช้แรงกดด้วยระบบไฮดรอลิคให้จุดตัดทุกจุดเชื่อมสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน


น้ำหนัก


ดูรายละเอียด


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลวด

3 - 10 มม.


ระยะห่างของลวด

5 -99 ซม.


ความกว้างของแผ่น

1 - 3.6 ม.


ความยาวของแผ่น

ไม่เกิน 12 ม.


ความต้านทานแรงดึงที่จุดคราก

5,500 กก./ตร.ซม


ความต้านทานแรงดึงที่จุดขาด

6,000 กก./ตร.ซม


ตัวอย่างสินค้า


การใช้งาน


ใช้เป็นเหล็กเสริมในงานคอนกรีตแทนการผูกเหล็กเส้น สามารถนำไปใช้งานได้หลายประเภทดังนี้

* เสริมกันร้าวในคอนกรีต
* เสริมในถนนคอนกรีต
* หุ้มโครงสร้างเหล็กเพื่อเทคอนกรีตป้องกันไฟ
* เสริมในรางระบายน้ำรูปต่าง ๆ
* เสริมในงานผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
* เป็นเหล็กเสริมในพื้น POST-TENSION


มอก.


มาตรฐาน ASTM 185-89 และ มอก. 737-2531 WIRE MESH เรียกตามมาตรฐานอุตสาหกรรมว่า
"ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต"


วิธีทาบแผ่นตะแกรงเหล็ก


1. ควรหลีกเลี่ยงการต่อตะแกรงเหล็กโดยวิธีทาบ ณ บริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุด (คือตำแหน่งที่มีการรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ของหน่วยแรงที่ตะแกรงเหล็กตราช้างรอมรับได้) แต่หากจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อบริเวณนี้ ระยะทาบของตะแกรงเหล็ก ต้องไม่น้อยกว่าระยะห่างระหว่างเส้นลวด บวกด้วยความยาวอีก 5 ซม. จึงจะสามารถรับแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การต่อตะแกรงเหล็กตราช้าง ณ บริเวณที่มีการรับแรงไม่เกินครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ตะแกรงเหล็กยอมรับได้ ระยะทาบจะต้องยาวไม่ต่ำกว่า 5 ซม.


ราคา

เนื่องจากราคาเหล็กมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา กรุณาโทรเช็คราคาโดยตรง ที่เบอร์ 0-2275-3334-8

 counter