ใบสมัครงาน

ความประสงค์ผู้สมัคร

ตำแหน่งที่สมัคร 1.
                    2.

เงินเดือนที่ต้องการ วันที่สมัคร

หมายเหตุ: การพิจารณาใหค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ตามผลงานความสามารถเป็นหลัก

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ
นามสกุล

เพศ

สัญชาติ
ศาสนา
ส่วนสูง
น้ำหนัก
ตำหนิ
วันเดือนปีเกิด
อายุ
โทร
มือถือ

 

สถานที่เกิด

 

บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

 

บัตรประชาชน

 

เลขที่
สถานที่ออกบัตร
วันที่ออกบัตร
วันหมดอายุ

 

บัตรผู้เสียภาษี

 

ไม่มี
มี

 

บัตรประกันสังคม

 

ไม่มี
มี

 

ที่อยู่ปัจจุบัน

 

บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

 

เจ้าของบ้าน บ้านเช่า ความสัมพันธ์

 

บิดา

 

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพ

 

มารดา

 

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน
อาชีพ

พี่น้องรวมทั้งตัวผู้สมัคร

จำนวน คน ชาย คน หญิง คน เป็นคนที่

คนที่ ชื่อ-นามสกุล การศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6

สถานะทางครอบครัว

สถานะ
ชื่อคู่สมรส
นามสกุล
นามสกุลเดิม
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตร

การศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน วุฒิที่สำเร็จ/วิชาเอก

ระยะเวลาที่ศึกษา
จาก พ.ศ. - พ.ศ.

ประวัติการทำงาน/ผ่านงาน

จำนวนหน่วยงานที่เคยผ่าน
1.ชื่อสถานที่
   ที่ตั้ง
   ธุรกิจประเภท
   ตำแหน่งที่ท่านทำ
   ลักษณะงานที่ท่านทำ
   โทร
   เงินเดือนครั้งสุดท้าย
   วันเดือนปีที่เริ่มงาน
   วันที่ออกจากงาน
   สาเหตุที่ลาออก
   บุคคลที่รับรองความประพฤติ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทร
2.ชื่อสถานที่
   ที่ตั้ง
   ธุรกิจประเภท
   ตำแหน่งที่ท่านทำ
   ลักษณะงานที่ท่านทำ
   โทร
   เงินเดือนครั้งสุดท้าย
   วันเดือนปีที่เริ่มงาน
   วันที่ออกจากงาน
   สาเหตุที่ลาออก
   บุคคลที่รับรองความประพฤติ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทร
3.ชื่อสถานที่
   ที่ตั้ง
   ธุรกิจประเภท
   ตำแหน่งที่ท่านทำ
   ลักษณะงานที่ท่านทำ
   โทร
   เงินเดือนครั้งสุดท้าย
   วันเดือนปีที่เริ่มงาน
   วันที่ออกจากงาน
   สาเหตุที่ลาออก
   บุคคลที่รับรองความประพฤติ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทร
4.ชื่อสถานที่
   ที่ตั้ง
   ธุรกิจประเภท
   ตำแหน่งที่ท่านทำ
   ลักษณะงานที่ท่านทำ
   โทร
   เงินเดือนครั้งสุดท้าย
   วันเดือนปีที่เริ่มงาน
   วันที่ออกจากงาน
   สาเหตุที่ลาออก
   บุคคลที่รับรองความประพฤติ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทร
5.ชื่อสถานที่
   ที่ตั้ง
   ธุรกิจประเภท
   ตำแหน่งที่ท่านทำ
   ลักษณะงานที่ท่านทำ
   โทร
   เงินเดือนครั้งสุดท้าย
   วันเดือนปีที่เริ่มงาน
   วันที่ออกจากงาน
   สาเหตุที่ลาออก
   บุคคลที่รับรองความประพฤติ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทร
  

 

 counter